Depozyt bankowy – definicja

Depozyty bankowe to z definicji najprostszy i najpopularniejszy sposób pomnażania naszych oszczędności. Ten metoda inwestycyjna charakteryzuje się szeroka dostępnością i bezpieczeństwem. Sprawdź, dlaczego.

Depozyt to inwestycja finansowa, w której inwestor powierza własne środki pieniężne bankowi na pewien okres, po którym ten zwraca je deponentowi z określonym w umowie zyskiem.

Depozyt powstaje w wyniku złożenia w banku naszych pieniędzy lub innych wartości. Z usług depozytowych klienci mogą skorzystać przede wszystkich w bankach, które zajmują się pośrednictwem finansowym.

Bank musi pozyskiwać środki

Banki, aby funkcjonować na rynku finansowym, potrzebują dużego kapitału. Pieniądze są niezbędne w celu udzielania klientom pożyczek i kredytów, na których bank zarabia. Instytucje finansowe za świadczone usługi pobierają od kredytobiorców wynagrodzenie w postaci odsetek, jednakże nawet gromadzony w ten sposób kapitał nie wystarcza na potrzeby kolejnych klientów. Depozyt to coś w rodzaju pożyczki od inwestora-klienta, za którą bank płaci stosownie oprocentowanie.

Rodzaje depozytów

Depozyt bankowy jest zawierany w formie umowy, w której określone są zasady funkcjonowania depozytu, m.in. termin, w którym powierzone bankowi środki zostaną wypłacone i zwrócone właścicielowi, powiększone o kwotę odsetek.

Depozyty bankowe możemy podzielić na dwa rodzaje:

  • depozyty bieżące,
  • depozyty terminowe.

Depozyty bieżące

Depozyty bieżące to środki pieniężne powierzone bankowi na czas nieokreślony. Charakteryzują się one tym, że mogą być wycofane z instytucji finansowej w każdej chwili bez utraty należnego oprocentowania.

Zaletą tego typu depozytów jest wysoka płynność, czyli możliwość zarządzania zdeponowanymi środkami, kiedy tylko chcemy. Natomiast ich wadą jest bardzo niskie oprocentowanie. Depozyty bieżące nie są wykorzystywane do celu długoterminowego oszczędzania. Jednak często są one konieczne przy wykonywaniu codziennych operacji.

Do depozytów bieżących zaliczamy m.in. wkłady a’vista, rachunki bieżące oraz rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.

Depozyty terminowe

Depozyty terminowe to inaczej lokaty terminowe. Charakteryzują się one tym, że zdeponowane środki finansowe możemy wycofać z banku po upływie określonego w umowie terminu. Wypłata pieniędzy przed końcem umowy jest oczywiście możliwa, ale równoznaczna z zerwaniem umowy z bankiem i najczęściej wiąże się z utratą dotychczas naliczonych odsetek.

Lokata terminowa jest to umowa pomiędzy bankiem a klientem, który zobowiązuje się do utrzymania środków pieniężnych w banku przez określony czas. Bank tymczasem zobowiązuje się do zwrotu zainwestowanych środków powiększonych o ustalone odsetki.

Depozyty terminowe oferują dużo wyższe oprocentowanie niż depozyty bieżące.